I. Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov
II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES


I. Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Enjoy life, občianske združenie, IČO 50676776; sídlo Pod sadom 702/5, 01004 Žilina, dátum vzniku 30. januára 2017 (ďalej len enjoy life o.z.) ako prevádzkovatel' informačných systémov na spracovanie osobných údajov, Vám týmto poskytuje tieto informácie s ciel'om vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.
Enjoy life o.z. spracováva vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami.
S pripomienkami alebo otázkami k spracovaniu osobných údajov, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: majlo@enjoylife.cool alebo na poštovej adrese Enjoy life o.z., Pod sadom 702/5, 01004 Žilina.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame ak:
ste s nami uzatvorili zmluvu (napríklad darovaciu, kúpnu atď.),
ste nás finančne podporili,
ste podpísali našu petíciu alebo inú podpisovú akciu,
ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
ste nám zatelefonovali, napísali e-mail, poslali poštou list alebo prostreníctvom furmuláru na webovej stránke, alebo ste s nami komunikovali inými prostriedkami.

Aké osobné údaje spracúvame?
Rozsah spracúvaných údajov je:
titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, emailová adresa, v prípade zmluvného vzťahu je rozsah uvedený v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
vaše osobné údaje spracúvame:
pri zmluvnom vzťahu je účelom spracovávania napĺňanie zmluvy,
pri komunikácii s našimi existujúcimi podporovatel'mi alebo záujemcami o našu činnosť, je účelom informovanie o našich aktivitách
pri spracovaní petícii alebo iných podpisových akcii je účelom ich odovzdanie príslušnej štátnej organizácii.

Aký právny základ nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje?
Plnenie zmluvy - právnym základom je uzatvorenie zmluvy a na jej základe spracovávame osobné údaje z nej vyplývajúce, Splnenie právnych povinností – vaše údaje sú spracovávané na základe povinností súvisiacich s účtovnými, daňovými a iným právnymi predpismi, Súhlas – osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, ktorý ste nám dali, vami udelený súhlas môžete kedykol'vek odvolať v súlade s vašimi právami dotknutej osoby, Oprávnený záujem – vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj na účely našich oprávnených záujmov. Naším oprávneným záujmom je informovať našich darcov a podporovatel'ov o našich aktivitách, keďže o ne prejavili záujem darom alebo inou podporou. Ďalším oprávneným záujmom sú analytické účely a zaistenie bezpečnosti našich webových stránok a ostatných komunikačných kanálov.

Aká je doba spracovania osobných údajov?
Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na vyššie uvedené účely a pokial' trvá účel ich spracovania. Doba spracovania osobných údajov spracúvaných na plnenie právnych povinností sa riadi príslušnými zákonmi. V prípade spracovanie osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov). Po uplynutí tejto doby uchovávame vaše údaje (najmä súhlas a odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv. Pokial' ide o osobné údaje spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu Enjoy life o.z., potom sú osobné údaje spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, kedy po jeho skončení budú vymazané.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Keďže je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov prioritou, prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili ich bezpečné spracovanie. Prístup pracovníkov Enjoy life o.z. k osobným údajom je obmedzený iba na údaje potrebné pre ich prácu. Pracovníci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a sú riadne vyškolení. Na zabezpečenie niektorých aktivít, ako organizovanie kampaní, rozposielok, vedenie účtovníctva a podobne, využívame služby dôveryhodných tretích strán tzv. sprostredkovatel'ov. V takých prípadoch vyžadujeme, aby tieto spoločnosti mali porovnatel'nú úroveň ochrany osobných údajov. K sprístupneniu vašich osobných údajov môže dôjsť aj na základe rozhodnutia súdov alebo iných štátnych orgánov prípadne v súlade s povinnosťou uloženou príslušným právnym predpisom. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme ani ich neposkytujeme tretím stranám, ktorých činnosť nesúvisí s výkonom našich aktivít.

Zdroj údajov
Údaje získavame v rámci svojej činnosti priamo od dotknutých osôb a spracúvame ich automatizovanými aj manuálnymi prostriedkami.

Vaše práva
V rámci ochrany vašich osobných údajov teda osobných údajov dotknutých osôb máte tieto práva:
Právo odvolať súhlas – máte právo odvolať nám daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov zaslaním emailu na emailovú adresu majlo@enjoylife.cool alebo na poštovú adresu Enjoy life o.z., Pod sadom 702/5 01004 Žilina. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonávali predtým. Právo prístupu k osobným údajom - máte právo požiadať nás o informáciu, aké osobné údaje o vás spracovávame, a my vám ich do 30 dní zašleme. Právo na opravu osobných údajov – máte právo na zmenu, doplnenie alebo opravu vašich údajov, ktoré spracúvame. Právo na prenosnosť osobných údajov – na požiadanie odovzdáme vám alebo inému subjektu vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitatel'nom formáte. Právo namietať – v prípade porušenia našich povinností týkajúcich sa zberu alebo spracovania osobných údajov máte právo nás požiadať o vysvetlenie takého konania, aby sme sa zdržali takého konania, odstránili takto vzniknutý stav, aby sme sa na svoje náklady ospravedlnili prípadne poskytli iné zadosťučinenie alebo aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované. Na základe vyššie uvedených práva sme povinný vás bezodkladne informovať o blokovaní, oprave, doplnení, likvidácii a poskytnúť vám potrebnú súčinnosť a vysvetlenia Právo na vymazanie – máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované odvoláte váš súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre ich spracovanie vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich spracovanie osobné údaje sú nezákonne spracovávané Právo podať sťažnosť dozornému úradu – ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, www.dataprotection.gov.sk, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27
Platnosť týchto Informácii o spracúvaní a ochrane osobných údajov je od 15. mája 2018.

II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Aby sme našim návštevníkom umožnili plnohodnotné a bezpróblemové prehliadanie našich web stránok a ponúkli atraktívny obsah, používame rôzne súbory cookies a technológie sledovania.

Čo sú súbory cookies?
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť l'ahšie a môže byť pre vás prínosnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť preferovaný jazyk. Preto sú súbory cookies dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Aké cookies spracovávame?
Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.
Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na aké účely využívame cookies?
Súbory cookie používame na viacero účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhl'adávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo na zapamätanie vašich nastavení.
Vo všeobecnosti možno cookies rozdeliť podl'a účelu do 4 kategórií:
▪ Nevyhnutné
▪ Funkčné
▪ Analytické
▪ Reklamné

Nevyhnutné cookies vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu. S pomocou nevyhnutných cookies:
▪ zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
▪ zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali, atď. Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s ciel'om zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok. S pomocou funkčných cookies:
▪ si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk
▪ si pamätáme, či ste už dali nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdili Cookies Policy (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
▪ vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
▪ predvyplníme vaše údaje vo formulároch, atď.

Analytické cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete, či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podl'a ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.
S pomocou analytických cookies:
▪ získavame štatistické údaje o tom, ako používate naše webové stránky
▪ môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
▪ testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok pre zlepšenie vašej
používatel'skej skúsenosti, atď.
Akékol'vek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhl'adávania na Internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používatel'a konkrétneho počítača.
Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov a naša strana k nim nemá prístup. S pomocou reklamných cookies:
▪ vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok, ktorá by vás mohla zaujímať.
▪ môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve tretím stranám, ktoré vám potom budú zobrazovať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, atď.

Ako si skontrolujete nastavenie cookies?
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podl'a uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie alebo blokovanie Cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:
▪ Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-orallow-cookies
▪ Safari™ http://www.apple.com/
▪ Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
▪ Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
▪ GoogleChrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohl'adne zamedzovania a vymazávania cookies.

Užitočné linky:
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google https://policies.google.com/privacy
Zásady používania osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach
www.allaboutcookies.org alebo http://www.whatarecookies.com/

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15. mája 2018.

Kontakt

Marketing & spolupráca
Ing. Marián Lemeš
Email: lemo@enjoylife.cool

    Majo Lemo


Technická podpora
Ing. Miloš Kubík
WhatsApp: +421907278049
Email: majlo@enjoylife.cool

Adresa

enjoy life o.z.
Pod sadom 702/5
01004 Žilina Slovensko
Európa
IČO# 50676776 

NAPÍŠTE NÁM